Soutěž o brýle Sutro Matte Carbon / Prizm 24K

Pravidla soutěže “Vyhraj brýle Oakley Sutro PRIZM 24K” 

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Instagramu (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.     

 1. Pořadatel a organizátor soutěže  

Pořadatelem soutěže je společnost IMMO Agency s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 2014/2, 120 00 Praha 2, IČ: 02848295, DIČ: CZ02848295, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224477 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).

 1. Doba a místo konání soutěže  Soutěž proběhne v termínu 24. 7. 2023 – 27. 7. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu. 

 

 1. Soutěžící  

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky instagramové stránky @opticlabshop (dále také pouze „fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla: 

  1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram nebo Facebook a být fanouškem instagramové stránky @opticlabshop.

  2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu. 

  3. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.  

 1. Mechanismus soutěže  -

Dne 24. 7. 2023 – 27. 7. 2023 mají fanoušci možnost publikovat své odpovědi do komentáře na síti Instagram. Do soutěže bude zařazena pouze jedna z odpovědí, kterou účastník publikuje. 

 • Odpověď musí být publikována do komentáře. 

 • Účastník soutěže musí mít veřejný profil na síti Instagram

 • Účastník soutěže musí sledovat instagramový profil @opticlabshop

 • Výhercem se stává uživatel, kterého označí stránka při náhodném výběru. 

 

 1. Výhry v soutěži a jejich oznámení 

  1. Výhrou jsou sluneční brýle Oakley Sutro Matte Carbon PRIZM 24K. Do soutěže je vložena 1 výhra.

 

 

  1. Výběr výherce proběhne po skončení soutěže na profilu @opticlabshop, a to pomocí náhodného losování, které proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Vyhlášení výherce proběhne jeho označením v postu na profilu @opticlabshop, zároveň mu bude zaslána soukromá zpráva prostřednictvím sítě Instagram, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže.

  2. Soutěžící souhlasí, aby Pořadatel zveřejnil na Instagramu při oznámení výherce jeho uživatelské jméno.

  3. Aby mohla být výhra výhercům předána, je zapotřebí aby poskytli Pořadateli soutěže potřebnou součinnost, prostřednictvím soukromé zprávy zaslali na instagramový účet @opticlabshop celé jméno a úplnou doručovací adresu a telefonický kontakt, na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, kurýrních nebo jiných doručovacích služeb. Pokud tak neučiní do 31. 7. 2023, může Pořadatel vybrat jiného výherce nebo rozhodnout o tom, že výhra propadne Pořadateli.

  4. Výhra bude výhercům doručena do 4 týdnů od ukončení soutěže. 

  5. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel.

  6. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

  7. Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

 1. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel  

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.  Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram. 

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže soutěžící:

- souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;

- potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá. Účastník soutěže souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.  Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele. 

 1. Termíny  

Soutěž 24. 7. 2023 – 27. 7. 2023

Vyhlášení výherce: 27. 7. 2023

Rozesílka výher do 31. 8. 2023

 1. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.opticlab.cz a Facebooku OpticLab.

  2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. 

  3. Pořadatel si vyhrazuje právo považovat za podvodné takové instagramové, které mají méně než 20 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

  4. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu.

  5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.). 

  6. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 

  7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

  8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.

  9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 V Praze, dne 24. 7. 2023

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz